Čo je jednoduchá stavba?

Pojem „jednoduchá stavba“ definuje Zákon č. 50/1976 Zb. (o územnom plánovaní a stavebnom poriadku – stavebný zákon) § 139b a to nasledovne:

 1. Jednoduché stavby sú
  1. bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 , majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
  2. stavby na individuálnu rekreáciu,
  3. prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 a výšku 15 m,
  4. oporné múry,
  5. podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 a hĺbka 6 m,
  6. reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 .
 2. Stavby uvedené v odseku 1 body 3. a 5. sa považujú za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb.
 3. Za jednoduché stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení a stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

ZDROJ: https://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-50#p139b