Odstupové vzdialenosti

Vymedzené odstupy medzi domami musia umožňovať údržbu stavieb aj využívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a súvisiace činnosti.

Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať:

  • požiadavky životného prostredia,
  • urbanistické požiadavky,
  • architektonické požiadavky,
  • hygienické požiadavky,
  • veterinárne požiadavky,
  • požiadavky ochrany povrchových a podzemných vôd,
  • požiadavky ochrany pamiatok,
  • požiadavky požiarnej bezpečnosti a civilnej ochrany,
  • požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie,
  • požiadavky zachovanie pohody bývania.

Ak rodinné domy majú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 metrov, pričom vzdialenosť rodinného domu od spoločnej hranice pozemkov nesmie byť menšia ako 2 metre.

V  stiesnených územných podmienkach napr. v existujúcej staršej zástavbe, môže stavebný úrad povoliť skrátenie vzdialenosti medzi domami až na 4 metre. Podmienkou je, že v žiadnej z protiľahlých stien oboch domov nie sú okná obytných miestností.

V prípade, že sa v protiľahlých stenách okná obytných miestností nachádzajú, musí byť dodržaný odstup min. 7 metrov.

Vzdialenosť od susedného pozemku môže byť menšia ako 2 metre iba so súhlasom suseda.