Územnoplánovacie pojmy

RIEŠENÉ ÚZEMIE

Jeden pozemok alebo súbor viacerých pozemkov (parciel), ktoré sú dotknuté navrhovanou stavebnou činnosťou a na ktoré sa vzťahujú výpočty regulatívov (napr. koeficientu zastavania, koeficientu zelene, a pod.).

URBANISTICKÉ ČINITELE

  • Spp – podlažná plocha (m²)
  • Szp – zastavaná plocha (m²)
  • Ssp – plocha spevnených plôch (m²)
  • Sz – plocha zelene (m²)
  • S – celková plocha pozemku (m²)
  • V – obostavaný objem (m²)

INDEX PODLAŽNÝCH PLÔCH (IPP)

Predstavuje pomer medzi celkovou plochou všetkých nadzemných podlaží stavby a celkovou plochou pozemku.

IPP = Spp/S

INDEX ZASTAVANÝCH PLÔCH (IZP)

Predstavuje pomer medzi zastavanou plochou a celkovou plochou pozemku.

IZP = Szp/S

KOEFICIENT STAVEBNÉHO OBJEMU (ISO)

Predstavuje pomer obstavaného objemu stavbou a celkovej plochy pozemku.

ISO = V/S

KOEFICIENT ZELENE
(KZ)

Predstavuje pomer plochy zelene a celkovej plochy pozemku.

KZ = Sz/S

OBOSTAVANÝ PRIESTOR

Vymedzenie stavebného objektu ohraničeného vonkajšími vymedzujúcimi plochami v priestore. Počítame v rámci neho objem základov, spodnej časti objektu (podpivničená časť), vrchnej časti objektu (nadzemná časť) a zastrešenia.

STAVEBNÁ ČIARA

Smerná línia, ktorú ma dodržať budúca zástavba, pričom ju nesmie prekročiť smerom k ulici. Jej vzdialenosť je definovaná v územnom pláne. Stavebná čiara sa nemusí zhodovať s hranicou pozemku. Stavebnú čiaru je možné prekročiť alebo od nej ustúpiť v určitom rozsahu, ktorý je definovaný v územnom pláne. 

PODZEMNÉ PODLAŽIE

Má úroveň podlahy v priemere nižšie ako 0,8 m pod úrovňou upraveného priľahlého terénu. Na výpočet aritmetického priemeru výškovej úrovne podlahy vzhľadom na terén sa používajú najmenej 4 reprezentatívne body po obvode posudzovaného podlažia (v prípade pravouhlého pôdorysu jeho vrcholy, v zložitejších prípadoch body s maximálnymi a minimálnymi hodnotami výškovej úrovne vzhľadom na terén).

NADZEMNÉ PODLAŽIE

Je zákonom definované ako podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,8 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5 m po obvode stavby. Táto definícia sa využíva pre výpočet sadzby dane.


PODKORVIE

Vnútorný priestor domu prístupný z posledného nadzemného podlažia vymedzený konštrukciou krovu a ďalšími stavebnými konštrukciami. Je určený na účelové využitie. Za podkrovie sa považuje také podlažie, ktoré má aspoň nad tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadväzujúce na šikmú strešnú, resp. stropnú konštrukciu nie sú vyššie ako polovica výšky bežného nadzemného podlažia domu.

Svetlá výška v podkroví musí byť najmenej 2,3 m, odporúčaná svetlá výška je 2,4 m. Podkrovie sa do celkového počtu nadzemných podlaží nezahŕňa a je nutné ho uvádzať menovite.

POVALA

Vnútorný priestor domu vymedzený strešnou konštrukciou, ktorý je prístupný obvykle z posledného nadzemného podlažia bez účelového využitia – zväčša sa využíva len ako skladovací priestor.

USTÚPENÉ PODLAŽIE

Najvyššie nadzemné podlažie budovy, ktoré má zastavanú plochu menšiu ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia. Ustupujúce podlažie sa do celkového počtu nadzemných podlaží nezahŕňa a je nutné ho uvádzať menovite.

ÚŽITKOVÁ PLOCHA

Úžitkovú plochu domu dostaneme, ak spočítame plochy obytných miestností (obývačky, detských izieb, spální) a vedľajších miestností (schodisko, komora, pivnica, WC, kúpeľňa, hala, chodby, atď.), okrem plochy terás, balkónov a loggií.

ZASTAVANÁ PLOCHA

Za plochu zastavanú budovami (stavebnými objektmi) sa považuje pôdorysný priemet všetkých častí budovy vymedzený vonkajším obvodom zvislých konštrukcií uvažovanej budovy nachádzajúcich sa nad úrovňou upraveného terénu do vodorovnej roviny – do zastavanej plochy sa nepočíta pôdorysný priemet markízy, balkónov a podobne.

OBYTNÁ PLOCHA

Obytná plocha domu zahŕňa plochy obývacej izby, detských izieb, spální, pracovne, hobby miestností, atď. Obytnú plochu netvoria plochy „príslušenstva domu“ – haly, chodby, schodiská, komory, pivnice, WC, kúpeľne, technické miestnosti, atď.

Kuchyňa s plochou viac ako 12 m² sa považuje za obytnú miestnosť a započítava do obytnej plochy domu.