Rozdelenie projektovej dokumentácie

Každý projekt prechádza rôznymi fázami vypracovania, ktoré sú potrebné k jednotlivým administratívnym úkonom.

Fázy sa delia na základe potrebných dokumentov k jednotlivým konaniam a grafickej podrobnosti definovanej ako LOD (level of detail) podľa súčasných noriem BIM projektovania.

LOD normy pri projektovaní

1.) ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA (AS)

Architektonická štúdia je graficky veľmi schematická (bez zbytočných detailov). Ide však o najdôležitejšiu fázu projektu. Tu sa navrhuje hlavné dispozičné riešenie stavby a jej prevádzka, definujú sa materiály a konkrétne požiadavky investora (v ďalších fázach je každá zmena štúdie finančne a časovo náročný proces, ktorý komplikuje celú stavbu). 

Popri dispozícii domu sa pri architektonickej štúdii rieši aj celkový vizuál stavby a hlavná myšlienka, ktorá vás bude sprevádzať celým projektom (centrálny krb, presvetlenie obývacej izby svetlíkom, osadenie v teréne, orientácia, špecifický výhľad, galéria a pod.) 

Tejto myšlienke, potom prispôsobujeme celý proces technického riešenia projektu.

 • Paré: 2 ks
 • Trvanie: 4 – 8 týždňov
 • Podrobnosť: LOD100

2.) DOKUMENTÁCIA PRE VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA (DUR)

Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia (územné rozhodnutie je výsledkom územného konania), rieši stavbu v širších vzťahoch. Na stavebný úrad sa podáva žiadosť na vydanie rozhodnutia o umiestení stavby spolu s danou dokumentáciou, kde sa preukazuje súlad s územným plánom obce (ÚPN), urbanistickými činiteľmi, odstupovými vzdialenosťami voči susedným pozemkom/stavbám a uplatnením majetko-právnych vzťahov. 

Pri jednoduchej stavbe sa uzemné konanie môže zlúčiť spolu so stavebným konaním. 

 • Paré: 6 ks
 • Trvanie: 4 – 6 týždňov
 • Podrobnosť: LOD200

3.) DOKUMENTÁCIA PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA (DSP)

Slúži ako podklad na stavebné konanie, ktorého výsledkom je vydanie stavebného povolenia riešenej stavby. DSP vychádza z architektonickej štúdie, bez ktorej nie je možné vypracovať danú dokumentáciu. Pozostáva zo stavebných výkresov. Z nich vieme vyčítať z čoho bude stavba postavená, aké budú použité skladby jednotlivých konštrukcií (stien, stropov, podláh, striech atď.), aké je použité vykurovanie, či aký bude použitý typ omietky z vonkajšej strany domu.

Pri stavebnom povolení prichádzajú na rad aj ďalšie profesie tzn. ďalší ľudia (statik, kúrenár, požiarnik…), ktorí ovplyvňujú celkový čas a financie za projektovú dokumentáciu (celý projekt a jeho profesie by mal riadiť hlavný architekt, ktorý je zodpovedný za celý projekt). Projekt pre vydanie stavebného povolenia neslúži ako podklad na realizáciu stavby, no častokrát to tak býva z dôvodu ušetrenia na projektovej dokumentácii.

Súčasťou tejto dokumentácie nie sú konštrukčné detaily. K väčšine chýb na stavbe dochádza práve pri riešení týchto detailov (tepelné mosty, plesne, zatekanie a pod.). Preto by malo byť pravidlom, že projekt je spracovaný samostatne na vydanie stavebného povolenia a samostatne na jeho realizáciu.

K žiadosti na vydanie stavebného povolenia je potrebné kladné rozhodnutie o umiestnení stavby (DUR), pokiaľ nejde o spojené územné a stavebné konanie, kde sa rozhodnutie vydáva naraz spolu s povolením.

 • Paré: 6 ks
 • Trvanie: 6 – 8 týždňov
 • Podrobnosť: LOD300

4.) DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY (DRS)

Slúži ako podklad na uskutočnenie stavby, ktorého výsledkom je úspešné zrealizovanie projektu zhotoviteľom. Projektová dokumentácia na realizáciu stavby je vypracovaná do takej podrobnosti, aby bola možná kalkulácia/necenenie celkových nákladov stavby a následná organizácia celého procesu výstavby. Realizačná dokumentácia rieši kritické konštrukčné detaily, ktoré sú dôležité pre správne zhotovenie stavby. Laicky povedané, podľa realizačnej projektovej dokumentácie by sme si mali vedieť postaviť dom svojpomocne, resp. minimálne mať predstavu, čo, kde, kam ide a koľko by to asi malo stáť. DRS môže nahrádzať DSP, všetko závisí na dohode investora s projektantom.

 • Paré: 6 ks
 • Trvanie: 8 týždňov
 • Podrobnosť: LOD400

5.) DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVBY (DSV)

Táto dokumentácia je spracovaná po dokončení stavby so zakreslením všetkých zmien, ktoré sa zrealizovali pri zhotovení diela. Je podkladom pre kolaudačné rozhodnutie a môže byť ďalej využívaná správcom. 

Pri projekcii v BIM sa odovzdáva 3D projekt  v digitálnom zhotovení podľa dohody medzi investorom a projektantom. Takýto projekt sa dá následne využiť na správu budovy.

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby sa robí aj pri zameraní existujúcej stavby, ktorá sa bude rekonštruovať, nadstavovať, pristavovať atď.

 • Paré: 2 – 6 ks
 • Trvanie: závisí od veľkosti stavby a rozsahu zmien
 • Podrobnosť: LOD500

6.) TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA (TD)

Tendrová projektová dokumentácia je projekt pre stavebné povolenie s dopracovanými hrubými výkazmi prác a materiálu pre potreby zhotoviteľa stavby. Účelom dokumentácie je jednoznačne vymedziť predmet dodávky budúceho zhotoviteľa (zhotoviteľov) stavby. Tento podklad má umožniť jednotlivým uchádzačom v rámci výberového konania vypracovať porovnateľné ponuky a následne uzatvoriť s víťazným uchádzačom zmluvu o dielo na zhotovenie stavby.

 • Paré: 6 ks
 • Trvanie: 8 týždňov
 • Podrobnosť: LOD400

7.) JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT (JP)

Takýto projekt je možné realizovať iba pri rodinných domoch. Ide o projekt v ktorom sa zlučuje DSP spolu s DRS za účelom ušetrenia času a financií. Vypracovanie projektovej dokumentácie oproti DSP je časovo o niečo náročnejšie, a niektoré úrady tiež nemusia preferovať príliš podrobné stavebné výkresy, preto je potrebné dôkladne prehodnotiť výhody a nevýhody realizovania stavby ako JP.

Výstupom je projektová dokumentácia v podrobnosti dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS).

 • Paré: 6 ks
 • Trvanie: 10 – 12 týždňov
 • Podrobnosť: LOD400

OBSAH DOKUMENTOV

1.) ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA (AS)

A.) Výkresy

situácia stavby, návrh architektonického riešenia a dispozičné riešenie stavebných objektov, pohľady

B.) Vizualizácie

obrázky z exteriéru a interiéru navrhovanej stavby 

C.) Video, Virtuálna prehliadka (VR), 3D model, Slnečná štúdia

závisí od dohody medzi investorom a projektantom


2./ DOKUMENTÁCIA PRE VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA (DUR)

A.) Sprievodná správa

– identifikačné údaje stavby, základné údaje o stavbe, odôvodnenie stavby a jej umiestnenie, podmieňujúce predpoklady

B.) Výkresy

– situačný výkres, situácia stavby, návrh architektonického riešenia a dispozičné riešenie stavebných objektov

C.) Doklady

– vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy zabezpečované v priebehu vypracovania dokumentácie


3./ DOKUMENTÁCIA PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA (DSP)

A.) Sprievodná správa

B.) Súhrnná technická správa

C.) Celková situácia stavby (zastavovací plán)

D.) Koordinačný výkres stavby

E.) Stavebné výkresy stavebných a inžinierskych objektov (pôdorysy, pohľady, rezy)

F.) Statické posúdenie stavby

G.) Energetické posúdenie stavby

H.) Prípojky (vodovodná, kanalizačná, elektrická, plynovodná)

I.) Technické zariadenia budovy (vodovod, kanalizácia, plynovod, vzduchotechnika)

J.) Projekt vykurovania

K.) Požiarna bezpečnosť budovy

M.) Návrh úpravy okolia stavby

L.) Elektroinštalácia a bleskozvod

N.) Projekt organizácie výstavby pri stavbách s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, pokiaľ nestačia údaje uvedené v súhrnnej technickej správe

O.) Dokumentácia prevádzkových súborov

P.) Celkové náklady stavby

R.) Doklady

Poznámka: Obsah a rozsah projektu závisí o dohody so stavebným úradom.


4./ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY (DRS)

A.) Sprievodná správa

B.) Súhrnná technická správa a ekonomické zhodnotenie

C.) Celková situácia stavby (zastavovací plán)

D.) Koordinačný výkres stavby

E.) Dokumentácia stavebných objektov (pôdorysy, rezy, pohľady, základy, výkopy, kompletný výpis prvkov, konštrukčné detaily)

F.) Statické posúdenie stavby

G.) Prípojky (vodovodná, kanalizačná, elektrická, plynovodná)

H.) Technické zariadenia budovy (vodovod, kanalizácia, plynovod, vzduchotechnika)

I.) Projekt vykurovania

J.) Elektroinštalácia a bleskozvod

K.) Projekt organizácie výstavby

L.) Dokumentácia prevádzkových súborov

M.) Celkové náklady stavby

N.) Doklady


5./ DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVBY (DSV)

A.) Sprievodná správa

B.) Súhrnná technická správa, zapísané zmeny oproti pôvodnému projektu

C.) Celková situácia stavby (geometrický plán – porealizačné zameranie)

D.) Dokumentácia exist. stavebných objektov (pôdorysy, rezy, pohľady, základy, výkopy, kompletný výpis prvkov, konštrukčné detaily), zakreslené zmeny oproti pôvodnému projektu


6./ TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA (TD)

A.) Sprievodná správa

B.) Súhrnná technická správa

C.) Celková situácia stavby (zastavovací plán)

D.) Koordinačný výkres stavby

E.) Stavebné výkresy stavebných a inžinierskych objektov (pôdorysy, pohľady, rezy)

F.) Statické posúdenie stavby

G.) Návrh úpravy okolia stavby

H.) Projekt organizácie výstavby pri stavbách s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, pokiaľ nestačia údaje uvedené v súhrnnej technickej správe

I.) Dokumentácia prevádzkových súborov

J.) Výkaz výmer


7./ JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT (JP)

A./ Sprievodná správa

B./ Súhrnná technická správa

C./ Celková situácia stavby (zastavovací plán)

D./ Koordinačný výkres stavby

E./ Stavebné výkresy stavebných a inžinierskych objektov (pôdorysy, pohľady, rezy)

F./ Statické posúdenie stavby

G./ Energetické posúdenie stavby

H./ Prípojky (vodovodná, kanalizačná, elektrická, plynovodná)

I./ Technické zariadenia budovy (vodovod, kanalizácia, plynovod, vzduchotechnika)

J./ Projekt vykurovania

K./ Požiarna bezpečnosť budovy

L./ Elektroinštalácia a bleskozvod

M./ Dokumentácia prevádzkových súborov

N./ Celkové náklady stavby

O./ Doklady